- فرهنگی

اهدای نسخە خطی نفیس به موزه مفاخر بوکان

شهروند بوکانی، نسخه خطی ١۴۵ ساله کتاب خمسه حکیم نظامی گنجوی را به موزه مفاخر این شهرستان اهدا کرد.

شهروند بوکانی «جعفر محمودنژاد اقدمی» کتاب نفیس «خمسه» نظامی گنجوی را که نگارش آن ۱۴۵ سال قدمت دارد، به موزه بوکان اهدا کرد.

این کتاب با ارزش به خط استاد میرزا آقا کمرنی بوده و همزمان با هفته کتاب به موزه بوکان اهدا شده است.

این کتاب مربوط به سال ۱۲۵۷ هجری شمسی متعلق به مرحوم حسن ناظر بابامیری شاعر متخلص به «توانا» بوده که به امانت در اختیار حاج محمد محمودنژاد اقدمی قرار گرفته و در نهایت پسر وی جعفر محمودنژاد آن را به موزه اهدا کرد.

هاناخبر