- تکنولوژی

سیاره زهره و نپتون در وضعیت مقارنه قرار می‌گیرند

سیاره زهره و نپتون پانزدهم فروردین‌ در یک راستا قرار می‌گیرند، اما این پدیده از اصفهان قابل مشاهده نیست.

سیاره زهره و نپتون چهارشنبه _پانزدهم فروردین‌_ در یک راستا قرار می‌گیرند، به‌طوری که سیاره زهره از زاویه ۱۷ دقیقه‌ای جنوب سیاره نپتون عبور می‌کند؛ این پدیده به‌راحتی از اصفهان قابل مشاهده نخواهد بود، زیرا این دو جرم بسیار به خورشید نزدیک هستند و فقط در فاصله ۱۶ درجه‌ای از خورشید قرار دارند.

سیاره زهره در قدر منفی ۳.۹ و سیاره نپتون در قدر ۸.۰ هر دو در صورت فلکی حوت قرار دارند، این دو جرم آسمانی به اندازه کافی نزدیک هستند تا در میدان دید تلسکوپ قرار بگیرند، اما از طریق دوربین دوچشمی نیز قابل رصد هستند؛ هرگز سعی نکنید با استفاده از دوربین دوچشمی یا تلسکوپ به اجسام نزدیک خورشید نگاه کنید، این کار ممکن است موجب بروز نابینایی فوری و دائمی شود.

ایمنا