- فرهنگی

علیرضا پناهیان: مسئله حجاب با ساخت سریال قابل حل است / احدی عرضه ساخت این سریال را ندارد

پناهیان گفت: ما مسائل مهم‌تری در کشور داریم که با ساخت ۴ تا سریال آنها هم حل می‌شود.

علیرضا پناهیان در یک سخنرانی که فیلم آن در فضای مجازی درحال دست به دست شدن است، می گوید: مسئله حجاب با ساخت ۲ تا سریال که یکی در ایران و دیگری در خارج از کشور تهیه شود، قابل حل است. این گفتگو ها برای جامعه ما مسخره بازی است اینها مسائل مهمی نیست که در حلشان ماندیم. من نمی دانم این همه برو بیا و بکش و دعوا برای چیست؟

وی ادامه داد: الان که نتیجه بی بندو باری در غرب خود را نشان داده و موضوع حجاب دمده شده است، الان خوراکش یک سریال است . ولی احدی در جمهوری اسلامی عرضه ساخت این سریال را ندارد. اگر داشتیم که این همه بدبختی نمی کشیدیم.

پناهیان گفت: مامسائل مهم‌تری در کشور داریم که با ساخت ۴ تا سریال آنها هم حل می‌شود. اما دعوا بر سر سر حجاب مسئله پیش و پا افتاده ای است.

فرارو