- هنر

مرگ عجیب یکی از طرفداران تیلور سوئیفت؛ کنسرت لغو شد

با در گذشت یکی از طرفداران تیلور سوئیفت در کنسرت برزیل خانم خواننده در غمی عمیق فرو رفته است.

یکی از طرفداران خانم ستاره موسیقی پاپ آمریکا به دلیل گرما در کنسسرت برزیل درگذشت.

بوقت صبح