- اجتماعی

آمارهای خشونت علیه زنان در ایران قابل استناد نیست

یک جامعه شناس گفت: خشونت علیه زنان به شکل جدی در غرب وجود دارد؛ اما از آنجایی که سیستم قضایی و انتظامی دقیقی دارند، لذا گزارشات بیشتری دریافت می کنند و میزان آمارها قابل استناد است.

دکتر حسین اکبری  درباره خشونت علیه زنان در ایران افزود: در جامعه ما پدیده خشونت علیه زنان جزو پدیده هایی است که غفلت در آن دیده می‌شود و عمدتا آمارهای دقیقی وجود ندارد و میزان شیوع آن گزارش نمی‌شود.

وی گفت: خشونت علیه زنان جزو آسیب هایی است که حتی یک درصد آن هم مهم است و فارغ از آنکه میزان آن چقدر است،  باید رسیدگی شود.

اکبری بیان داشت: در گذشته خشونت فیزیکی مبنا بوده اما الان از درصد آن کاسته شده و خشونت‌های روانی، اقتصادی، اجتماعی و جنسی در حال افزایش است که باید به آن رسیدگی شود.

خبرفوری