- فرهنگی

تصویب ۱۶ بودجە حمایتی بە تئاتر کشور

کردستان مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تصویب ۱۶ بودجە حمایتی بە تئاتر کشور خبر داد و گفت: اعتبار اختصاص یافتە بە استان‌های کشور را ٨۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

قادر آشنا شامگاە روز گذشتە در نشست خبری با اصحاب رسانە اظهار کرد: تئاتر و حوزە هنر طرفداران بسیاری دارد و شوق حضور هنرمندان و استقبال مردم از جشنوارە تئاتر خیابانی مریوان شاهدی بر این ادعا است.

وی عنوان کرد: بودجە امسال تئاتر کشور ۱٨۰ میلیارد ریال بود کە دولت ۳۴۰ میلیارد را بە آن اختصاص دادە است.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تصویب ۱۶ بودجە حمایتی بە تئاتر کشور خبر داد و افزود: اعتبار اختصاص یافتە بە استان‌های کشور را ٨۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی ایران را یکی از بهترین‌های تئاتر در جهان دانست، عنوان کرد: در بسیاری از نظام‌های سیاسی میزان مدارا و تحمل با اهمیت دادن بە تئاتر سنجیدە می‌شود.

آشنا تاکید کرد: باید از همین امروز برنامەای برای اجرای تئاتر خیابانی مریوان در سال آیندە داشتە باشیم.

بە گفتە وی، هرسالە باید سطح برگزاری این جشنوارە ارتقاء پیدا کند و بخش بین‌المللی جشنوارە کە امسال بە دلیل کرونا تعطیل شد دوبارە از سر گرفتە شود.

آشنا اطلاع رسانی را بال پروازی برای تئاتر خیابانی مریوان دانست و یادآور شد: در طول برگزاری و قبل از جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اهالی رسانە بسیار پای کار بودند و گزارش‌های مکتوب و تصویری خوبی تهیە کردند.

ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید