- فرهنگی

حفظ زبان فارسی مدیون توجه به ترجمه قرآن است

غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایرانبه مناسبت روز کتاب و کتاب‌خوانی گفتسالروز وفات مرحوم علامه طباطبایی، مفسر قرآن و فیلسوف معاصر روز کتاب و کتاب‌خوانی نامیده شده استدر چنین روزی کتابخانه ملی باید علمدار ترویج کتاب و کتاب‌خوانی باشد.

حداد عادل ادامه دادالبته ما نعمت همسایگی با کتابخانه ملی را در این منطقه داریم و حق همسایگی سر جای خودش محسوب می‌شودمجلس امروز با رونمایی از نسخه قدیمی ۹۰۰ ساله قرآن کریم به همراه ترجمه فارسی استنسخه‌های خطی یک سند مسلم برقدمت و اصالت تمدن هر کشور استمیراث فرهنگی هر کشور مثل حافظه هر آدمی استشما اگر حافظه یک انسان را پاک کنید، از اوچیزی باقی نمی‌مانداگر میراث فرهنگی یک ملت هم شناخته نشود، از فرهنگ آن ملت چیزی باقی نمی‌ماند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه بهترین و گویاترین میراث فرهنگی هر کشور میراث مکتوب است، افزودوقتی یک نسخه خطی با قدمت ۹۰۰ ساله پیدا می‌شود، از جهات مختلف فواید فرهنگی دارداز جهت کالبدی دلالت‌بر پیشرفت کاغذسازی و مهارت دارداز حیث کتابسازی حکایت از حل صنعت صحافی می‌کنداز حیث جلد، طرح و نقاشی سطح هنری را بیان می‌کندخط وخوشنویسی آن جهت دیگری دارد و رموز دیگر صنعتی از ظاهر این کتاب فهمیده می‌شود.

وی به سطح محتوایی و معنوی نسخه خطی اشاره کرد و افزودیک نسخه خطی، سند علمی بر قدمت و اصالت یک‌ ملت استبنابراین،هر نسخه خطی باید حفظ شود تا به عنوان یک سند به آن استناد شوداز طرفی، هرچه یک سند قدیمی‌تر باشد بهتر استنسخه‌های خطی قرآن کریم از همه نسخه‌های کتاب‌های دیگر در ایران فراوان‌تر استچون مردم اعتقاد داشتند و برای اینکه قرآن را بخوانند و بهره ببرند، تکثیر می‌کردندنه اینکه در کتابخانه‌ها بگذارند تا محققان درباره آن‌ها تحقیق کنندبنابراین تا بخواهید در روستاها، امام‌زاده‌ها،کتابخانه اشخاص و سراسر کشور نسخه خطی قرآن موجود است.

حداد عادل با تاکید بر ترجمه‌های فارسی قرآن گفتتردید نیست که یکی از اسباب و علل رشد زبان فارسی توجه به ترجمه قرآن به زبان فارسی استاین ترجمه تفسیر طبری متعلق به حوالی ۳۵۰ هجری قمری استیعنی این ترجمه کامل از قرآن کریم قبل از شاهنامه وقبل از بیهقی به زبان فارسی درآمده استیعنی زبان فارسی به درجه‌ای از قوت رسیده بوده که فارسی‌زبانان توانستند قرآن را با همه عمق و پیچیدگی به زبان فارسی درآورند.

باشگله خبرنگاران جوان

دیدگاهتان را بنویسید